Đặc điểm của những người có giáo dưỡng

1. Thủ thời Bất luận là hội họp, hẹn hò thì người có giáo dưỡng không khi nào đến muộn. Họ hiểu rằng cho dù là vô ý đến muộn thì đều là biểu hiện của việc thiếu tôn trọng mọi người. 2. Nói chuyện Người có giáo dưỡng là ngươi biết chú ý ngữ…